Zápis dětí do ZŠ i do MŠ nově

Související příspěvky

zapis-zs-msZápis dětí do základních škol vychází z ustanovení novelizovaného školského zákona. Ten v § 36 odst. 4 říká: „Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.“ Pro nadcházející školní rok bude zápis probíhat v úterý 25. dubna 2017 v době od 14:00 do 18:00 hodin ve všech svitavských základních školách. Nově je upravena i problematika odkladu povinné školní docházky. Pokud je rodič přesvědčený, že je jeho dítě ještě nezralé pro školní docházku a ví, že bude žádat o odklad, musí si k zápisu přinést písemnou žádost společně s vyjádřením školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odložení povinné školní docházky rozhoduje ředitel příslušné základní školy ve správním řízení. Ve Svitavách jsou stanoveny spádové obvody škol, které deklarují povinnost škole zapsat přednostně děti ze svého spádového obvodu. Nijak tím není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě libovolnou základní školu.

Zápis dětí do mateřských škol je rovněž stanoven novelizovaným školským zákonem na období od 2. do 16. května. Ve Svitavách proběhne ve čtvrtek 11. května 2017 od 13:00 do 17:00 hodin v sále kulturního centra Fabrika. Do mateřských škol se zapisují děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Jiří Petr

Zdroj: Tisková zpráva města Svitavy