Spustit rekonstrukci bazénu, ano či ne?

Související příspěvky

MSPři veřejném projednávání studie byli občané koncem roku 2015 seznámeni s předpokládanými náklady do výše 150 mil. Kč. Aktuálně odhadované dnes dosáhly 200 mil. Kč, a to bez dotací! Domníváme se, že je nutno vzít v potaz další a významně dotacemi podpořené projekty, které v nejbližším období na rozpočet města budou klást poměrně vysoké nároky.

Jen pro připomenutí: Přestupní terminál u nádraží (rozpočtováno 70 mil. Kč), dostavba Seniorcentra (75 mil.Kč), dokončení chodníku v Lačnově (16 mil. Kč), rekonstrukce budovy tech. služeb města (13 mil. Kč), rekonstrukce chodníků (15 mil. Kč), zastřešení umělé ledové plochy (22 mil. Kč), což představuje náklady ve výši více jak 200 mil Kč! Na tyto projekty se očekává podpora z dotačních titulů, řádově ve výši okolo 120 mil. Kč. Všechny tyto akce také samozřejmě plně podporujeme.

Současně jsou naplánovány další potřebné akce, které jsou součásti občanské vybavenosti a obslužnosti. Nutno ovšem také kalkulovat s možnými a neuznatelnými vícenáklady u plánovaných realizací. Je také nezbytné mít dostatečnou rezervu na další prostředky spojené s běžnými výdaji, údržbou, pro případné havarijní situace a neodkladné opravy.

V případě neodložení rekonstrukce KPB by další dlouhodobé roční zatížení rozpočtu města (cca 13-15 mil. Kč) bylo neúměrné, oproti následnému očekávání přínosu. Vnímáme sice potřebu zlepšit prostředí KPB jako žádoucí, ale úplnou rekonstrukci v této chvíli je ještě možno pozastavit. Již několikrát jsme zmiňovali, že je potřeba vše dobře zvážit a v případě spuštění celé akce nebude již reálně možnost tok financí plně kontrolovat nebo dokonce zastavit. To si na svědomí při rozpracovanosti zjevně nikdo nevezme.

Odborný posudek na potřebnost celkové přestavby, či specializovaná ekonomická studie budoucího provozu neexistuje. Je více než zřejmé, že vše bylo bez uvážlivé přípravy, ušito tzv. na koleni a na objednávku. Proto znovu zdviháme varovný prst. Od počátku upozorňujeme na poměrně rizikový a z hlediska nákladů neúměrně drahý projekt. Koalice do této chvíle má však zjevně větší sílu projekt prosadit. Víme, že jsou potřebné drobné opravy, žádoucí zlepšit izolaci, včetně případné výměny skleněných ploch a oprava střechy. Nikdo z kompetentních tyto možnosti nejen že nepředložil, ale neznáme ani případnou výši nezbytných a dílčích nákladů. V roce 2008 byla za několik milionů rekonstruována vzduchotechnika, v roce 2010 bylo osmimilionovou investicí opraveno zázemí, které mimochodem je i dnes ve velmi dobrém stavu. Technologie, ani samotná vana, nevykazuje zásadních vad, provoz není aktuálně technicky nijak ohrožen.

Měli bychom se chovat skutečně jako řádní hospodáři, mnohem obezřetněji obracet každou korunu, kterou nám zastupitelům občané svěřili, nikoliv tak, že jsme od voličů dostali bianco šek. Vědomi si vážnosti této věci, předložili jsme za Naše Svitavy návrh na pozastavení rekonstrukce KPB na prosincovém zastupitelstvu. V případě nepřijetí tohoto usnesení jsme předložili další, alternativní návrh, tím by bylo vyhlášení místního referenda. Touto formou by občané dali jasnou a závaznou odpověď vedení města jak s rekonstrukcí dál. Ani jeden z předložených návrhů nebyl většinově zastupitelstvem přijat.

Město v posledních letech vybudovalo mnohé pro občany, ale bude v dlouhodobém horizontu mít dostatek prostředků na udržitelnost všeho zbudovaného? Bude na opravu a údržbu sítí, komunikací, chodníků? Podaří se po mnoha letech konečně dokončit, občany tolik žádané, zastřešení umělé ledové plochy? Budou prostředky na realizaci dalších projektů pro zlepšení občanské vybavenosti? Bude na opravu silnic a chodníků v majetku města? Budou prostředky a technika na zimní údržbu nebo sekání trávy?
V okolních městech vznikly nové bazény, jinde se rekonstruují, všude především tak, aby se vyhovělo zejména tamním občanům. Jsme přesvědčeni o tom, že rekonstrukce ve Svitavách měla být především mnohem skromnější a odrážející rozsah a požadavky místních návštěvníků. Pokud bychom připustili, že je žádoucí rekonstrukci úplnou, pak nejbližší dva roky jsou, zejména z ekonomického hlediska, nejméně vhodné.

K dnešnímu dni, nic konkrétního k pokračování rekonstrukce KPB, ze strany vedení města, není veřejně známo. Domníváme se, že občan by však měl mít právo být více informován a současně o tématu v takto zásadních věcech možnost více spolurozhodovat. Nejbližší termín projednávání rekonstrukce je plánován na veřejné zasedání zastupitelstva 31. ledna 2018. Podporovatelé i odpůrci mají možnost se přijít vyjádřit, sluchu se jim nepochybně dostane. Pro veřejnou informovanost jsem si ovšem dovolil podat, dle mého názoru, poněkud detailnější analýzu týkající se vhodnosti pokračování v procesu „Rekonstrukce a rozšíření KPB ve Svitavách“.

Miroslav Sedlák
zastupitel za Naše Svitavy