Ochrana veřejné zeleně – každý po svém…

Související příspěvky

IMG_2487V regionálních mediích zaznělo mnohé k aktuálnímu tématu uvažovaného prodeje parčíku na rohu ulic Školní a Milady Horákové. Jako člen pracovní skupiny pro životní prostředí (dále jen PSŽP) myslím, že se mohu vyjádřit, a rád bych tak učinil právě s uvedením důležitých faktů.

V internetové mutaci Svitavského deníku, v článku „Zastupitelé se přou o pozemek“, zveřejněném 23. 5. 2016, se dočteme, že: „Komise [myšlena PSŽP] to odsouhlasila.“, resp. dala souhlasné stanovisko k záměru výstavby soukromého parkoviště na místě veřejného parčíku. Toto konstatování může vypadat na první pohled jasně a nekomplikovaně, ale debata v pracovní skupině byla poněkud složitější.

– V dubnu 2016 SPŽP vyslovila s původním záměrem většinový nesouhlas s tím, aby projektant vypracoval variantní řešení, a že koncepce přeměny veřejné plochy se vzrostlou zelení na soukromé parkoviště je celkově špatná.

– Rada města předložila 4. 5. 2016 zastupitelstvu jen velmi mírně a nepodstatně pozměněný návrh (s tím navíc nebyla pracovní skupina seznámena) spolu s doporučením k prodeji. Návrh prodeje nezískal od zastupitelů většinovou podporu.

– Další schůzka PSŽP proběhla 11. 5. 2016, vzešel z ní návrh variantního řešení, který byl pro skupinu přijatelný. Ten se ovšem p. Šimkovi na jednání s investorem p. Tauerem podařilo prosadit jen z malé části.

– Výsledný návrh investora rozeslal p. Šimek všem členům PSŽP s žádostí o vyjádření. V některých odpovědích však jednoznačné ANO či NE nezaznělo, neboť žádost takto ani formulována nebyla. Některé odpovědi nebyly navíc adresovány všem členům PSŽP.

Závěrečná a p. Šimkem zpracovaná bilance z této trochu nepřehledné diskuse uvnitř PSŽP zněla: „11 členů pro, 3 proti“. Na následnou výzvu p. Lenocha, abychom se k jednotlivým částem návrhu vyjádřili jednoznačným ANO či NE, reagovali pouze čtyři členové skupiny!

Domnívám se proto, že správnější formulace směrem k veřejnosti by měla znít např.: „pracovní skupina se vyjádřila většinou hlasů svých členů pro“.

Dále bych se také rád vyjádřil k příspěvkům v aktuálním vydání měsíčníku Naše město (červen 2016):

– Formulace p. Čížka v jeho článku na str. 6: „Nicméně dne 18. 5. pracovní skupina znovu posoudila záměr, který byl lehce poupraven a tentokrát jej již skupina doporučila zastupitelstvu města ke schválení.“ je trochu zavádějící, protože PSŽP nic nedoporučila a zastupitelstvu ani doporučovat nemůže – je totiž poradním orgánem rady města.

– Rovněž se nedomnívám, jak píše p. Komůrka v rubrice „Ze zastupitelských lavic“ (str. 5), že: „připomínky pracovní skupiny pro životní prostředí byly akceptovány“. Navíc, když se s výsledným návrhem přeměny parčíku na parkoviště podrobně seznámíme, zjistíme, že počet i druhy stromů určených ke kácení, jsou v jeho textu uvedeny nepřesně.

Pakliže dojde k prodeji městského pozemku se vzrostlými stromy – tedy veřejně přístupné zelené plochy – a bude realizován záměr kupujícího změnit ji na parkoviště, nejsou podle mého názoru kompenzace za tuto ztrátu dostatečné. Ano, dojde k vysazení nových vzrostlejších stromů jako částečná náhrada za ty vykácené, ale veřejný prostor zanikne. Oplocené a veřejnosti jen omezeně přístupné území, které poslední návrh investora nabízí, jej nemůže ani zdaleka nahradit. Při větší snaze ze strany města mohl být záměr investora impulsem pro vytvoření celkové koncepce veřejné zeleně v této části Svitav. Z dosavadního vývoje však čím dál víc nabývám dojmu, že partikulární zájmy převažují nad zájmem veřejným.

Pavel Lustyk (člen PSŽP)