Naše Svitavy navrhují pozastavit rekonstrukci bazénu nebo referendum o dané věci

Související příspěvky

bazenPro nejbližší jednání zastupitelstva města Svitavy, předkládá Miroslav Sedlák(Naše Svitavy) návrh na pozastavení akce „Rekonstrukce a rozšíření objektu krytého bazénu ve Svitavách“.

Důvodová zpráva:

V návaznosti na dosavadní průběh příprav, v očekávání budoucích výdajů z rozpočtu města Svitavy, předkládáme návrh na usnesení ve věci pozastavení dalších kroků směrem k realizace.

Na základě zveřejněných rozpočtovaných nákladů na akci „Rekonstrukce a rozšíření objektu krytého bazénu ve Svitavách“, které byly projekční kanceláří ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. vyčísleny na částku 196,5 mil Kč bez DPH, s přihlédnutím k již vynaloženým nákladům ve výši okolo 4 mil. Kč, vyhodnocujeme celou akci aktuálně jako vysoce rizikovou a pohledem potřebných finančních výdajů v nejbližším období let 2018 – 2019 jako neúčelně realizovatelnou. V tomto období město Svitavy připravuje finančně poměrně náročné investiční akce, které jsou navíc spolufinancovány z již přiznaných nebo přislíbených dotačních titulů. Tyto akce považujeme, s přihlédnutím k aktuálním potřebám občanů, jako prioritní. Objem potřebných prostředků na plánované akce vyžaduje poměrně vysoké zapojení financí z rozpočtu města. Dá se predikovat vysoutěžení za ceny vyšší než bylo dříve předpokládáno a je vhodné rezervovat další prostředky pro finanční krytí pro případ vzniklých vícenákladů. Realizace a financování „Přestupního terminálu“ u vlakového nádraží a „Rozšíření objektu TGM 33a“ (Seniorcentrum) a mnoho dalších, bude pro rozpočet města v nejbližším období poměrně vysokou zátěží. V souvislosti s uvedeným doporučujeme, nejméně v období nejbližších dvou let, nepřistupovat k dalšímu příjmu investičních úvěrů, navrhujeme odstoupit od poskytnutého úvěru na „Rekonstrukci a rozšíření objektu krytého bazénu ve Svitavách“ a pozastavit realizaci uvedené akce.

Současně doporučujeme pověřit Radu města, v působnosti Valné hromady společnosti SPORTES Svitavy s.r.o., aby zadala zpracování odborné studie současného stavu stavby, technologie a zázemí, včetně strukturovaného vyčíslení nákladů na opravy a doporučené investice tak, aby bylo možno krytý plavecký bazén nadále provozovat nejméně v horizontu 5 let.

Důvodová zpráva: 5.24-DZ_Pozastavení rekonstrukce KPB.

Místní referendum

Dále pan Sedlák navrhuje v této věci místní referendum.

Důvodová zpráva:

Při veřejném projednávání studie rekonstrukce KPB byli občané v roce 2015 seznámeni s předpokládanými náklady na stavbu, a to do výše 150 mil. Kč. Jsme toho názoru, že do této výše lze tedy považovat kroky směřující k realizaci, občany města jako za odsouhlasené. Jsme ovšem také přesvědčeni o tom, že k aktuálně odhadovaným celkovým investičním nákladům, blížícím se 190 – 200 mil. Kč nemá již aktuální zastupitelstvo města Svitavy od voličů dostatečně silný mandát, zejména ve vztahu k rozpočtu města, případně k vyššímu úvěrovému zatížení.

Přihlédneme-li také k poměrně velkým disproporcím v odhadovaných nákladech na provoz a odhadech ve výnosech z tohoto, městem významně dotovaného zařízení, jeví se další pokračování v procesu příprav realizace, než za uvážlivě plánovanou investici, spíše jako problém v oblasti finanční stability města, a to na mnoho následujících let. Současně je potřeba neopomenout trend stále vzrůstajících mandatorních výdajů. To vše může představovat poněkud významný finanční závazek několika následujícím zastupitelstvům.  Zatížení ročního rozpočtu města ve formě splátky, eventuálně přijatého úvěru ve výši 100 mil. Kč a očekávané roční dotaci na provoz ve výši cca 8 mil. Kč, bude nejméně na nejbližších 20 let nezbytné zarezervovat prostředky ve výši více jak 13 mil Kč ročně!

Odborný posudek, týkající se současného stavu technologie, vybavení i posouzení stavby jako takové, pro podporu celkové rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Svitavách, rovněž nebyl dosud předložen. Vědomi si toho, že v roce 2010 došlo ke zhodnocení objektu několikamilionovou investicí do sociálního zařízení a šaten, navrhujeme pro podporu realizace požádat občany města o vyjádření se k této věci ve formě místního referenda.

Z uvedeného důvodu považujeme za nejlepší a korektní řešení vyhlásit v nejbližším možném termínu, tzn. v termínu konání 1. kola prezidentských voleb, na 12. ledna 2018, místní referendum k uvažované „Rekonstrukci a rozšíření objektu krytého bazénu ve Svitavách“.  Z toho důvodu předkládáme zastupitelstvu níže předložený návrh usnesení.

Důvodová zpráva: 5.25-DZ_Místní referendum_KPB.