Miroslav Sedlák(Naše Svitavy): Komentář k zasedání zastupitelstva 4. května 2016

Související příspěvky

miroslav-sedlakNÁVRH ÚPRAV JEDNACÍHO ŘÁDU PO ČTVRTÉ NEÚSPĚŠNÝ…

Na program uplynulého zasedání bylo několik výročních zpráv, o bezpečnosti ve městě, kriminalitě o kulturních zařízeních. Dále schválení závěrečného účtu města za rok 2015, zprávy z provedených kontrol, majetkoprávní úkony a dotace v sociální oblasti. Nominace a schválení zástupce města ve společnosti LIKO a další pokus o úpravu jednacího řádu MZ.

Poměrně vysoký počet omluvenek (9) ukazoval na zájem o projednávanou problematiku. Tentokrát byl sál poněkud poloprázdný, chyběli i někteří zástupců odborů města.

Ze zpráv o bezpečnosti ve městě lze snad vypíchnout jen problém s místy pro měření rychlosti, na což poukázal starosta, které Policie ČR Městské policii nově neumožňuje využívat. Mimo jiné také zazněla informace, že MP v současné době poněkud „zápasí“ s počtem strážníků. Obecně lze však konstatovat, že Svitavy jsou městem poměrně bezpečným.

Zprávy z kultury byly bez diskuze vzaty na vědomí, rovněž i informace plné pověstných „Železného koláčů a grafů“ o fungování „nového“ Informačního centra města.

Závěrečný účet města po bouřlivé diskuzi k rozpočtu na minulém MZ byl nyní přijat bez emocí. Rovněž přítomní zastupitelé vyslali do společnosti LIKO jako zástupce Svitav starostu Mgr. Šimka na další pětileté období.

Zpráva z kontroly, kterou pověřilo zastupitelstvo finanční a kontrolní výbor ve věci průběhu akce „Stavební úpravy chodníku u Ottendorferovy knihovny“, konstatovala, že dle zákona a směrnice nedošlo k žádnému pochybení. V této věci však dále argumentoval p. Pavelka nepřehledností celé věci neboť v písemné komunikaci s vedoucím odboru a starostou mnohdy byly používány názvy poněkud rozdílné, což nakonec dokresluje i název celé akce v závěrečném účtu města za rok 2015. Rovněž položky rozpočtu dodavatelů podle něj vykazovaly jistou duplicitu. Tímto se kontrola neměla pověření zabývat. Faktem ovšem také zůstává, že Směrnice č.4/2013 rady města, kterou se zadávání zakázek obdobného charakteru může řídit je to, dle našeho názoru, že obsahuje poněkud neobvyklé limity. Podle ní totiž vedoucí jednotlivých odborů města mohou zakázky do 200 tisíc Kč bez DPH zadat v podstatě bez omezení nebo výběrových řízení. V souvislosti s tím p. Sedlák doporučil radě, aby zvážila, zda by nebylo vhodné limit poněkud ponížit, taxativně vzato by se mohla stavební zakázka do jednoho milionu rozdělit na 5 menších (dílčích) a zadat bez výběrového řízení!

Ve věci majetkoprávních úkonů stojí za zmínku především návrh předložený starostou ve věci prodeje pozemku s veřejnou zelení naproti parkovišti u Fabriky (u firmy Tauer-elektro). Ačkoliv byl tento návrh projednán na dvakrát v majetkoprávní komisi, jejímž výstupem bylo nakonec doporučení prodat za 250 Kč/m2(!), existoval i důrazně zamítavý postoj pracovní skupiny pro životní prostředí. Ačkoliv byl předseda skupiny pro ŽP p. Šimek vyzván, aby odmítavý postoj skupiny prosazoval dál, tak informace z rady (která navíc není v žádném zápise z jednání rady!) zněla jako doporučení prodeje. Jako zastupitelé za NS musíme akcentovat to, že opomenutí odmítavého postoje skupiny pro ŽP je pro nás důležitým argumentem, právě s přihlédnutím k tomu, že se jedná o parkovou část zeleně uprostřed města, která by z velké části byla přeměněna na parkoviště. Dle předběžné informace od soudního znalce ocenění jen případně skácených stromů převyšuje půl milionu Kč! Navíc se lze domnívat, že zájemce by v případě potřeby, byl schopen vybudovat dostatek parkovacích ploch na svém pozemku. S ohledem na diskuzi k věci a neochotu ze strany předkladatele i zájemce zabývat se variantním řešením (tak jak například zaznělo ve skupině pro ŽP), nezískal návrh prodeje potřebnou nadpoloviční většinu. Kousek zeleně ve městě jsme napomohli, alespoň v této chvíli, zachránit. Chápeme sice podnikatelské aktivity a vážíme si jich, ovšem význam veřejné zeleně by měl být vnímám jako nadřazený a případný způsob zásahu do ní by měl být citlivý. Pokud nebyl tento návrh přijat jen díky hlasům opozice, pak je zde opět o důvod více, aby si udělala pořádek koalice při přítomnosti svých zastupitelů na zasedání. Je však otázkou, zda právě jejich nepřítomnost nebyla signálem pro neochotu podílet se na této věci.

Návrh na změnu JŘ jsme opět předložili a navíc doplnili o dvě úpravy, ve věci diskuzních příspěvků při projednávání rozpočtu a pro případ návrhu na doplnění programu jednání. Poněvadž však vedení města dlouhodobě ignoruje požadavek náš i občanů o zveřejňování programu zasedání MZ, dalo se očekávat opětovné nepřijetí. Jen pro ilustraci, namísto aby se hledaly důvody proč ano, dali si p. Šimek a p. Komůrka práci s tím, aby našli chybu při zveřejňování úplných materiálů na našich stránkách. Kdyby se místo toho věnovali, tak jako my, bezplatně anonymizaci a zveřejnění materiálů, jistě by učinili pro občany víc. Museli jsme jim připomenout, že v minulosti se město dopouštělo, a s nemalým aparátem úředníků, vícekrát případu porušení zákona v ochranně osobních údajů. Nic na tom zřejmě nezmění ani názor občana, který se v této věci sám a spontánně vyjádřil. Ale to je stále dokola…Kdo nechce, hledá důvody, kdo chce, hledá způsoby.

Dále zaznělo několik drobností. Za nás snad pouze dvě zajímavosti. Dle informace předsedy mediální skupiny p. Fikejze si vyslechli audiozáznam slovy čtyři posluchači! Namísto toho, dle informace p. Fadrného video sledují stovky diváků! Dle informace starosty, vzala rada města na vědomí dopis p. Horáka (viz níže) ve věci Stanoviska Rady NS k reportáži ze zastupitelstva, dále ve věci nebude nijak reagovat. Budeme tedy nejspíš konat dále jen my sami.

Poznámka na závěr, docházejí-li argumety přichází posměšná gesta, úšklebky a bez přidělení slova vstup do rozpravy, což je jednoznačným porušením jednacího řádu. Nakonec to ovšem končí již pověstným výrokem zastupitelky B. Čuhelové:„..tak pojďme už hlasovat.“ K tomu už opravdu nelze co dodat.

Miroslav Sedlák, zastupitel za NS