M.Sedlák: Informace ke zpřístupnění podkladů pro jednání zastupitelstva

Související příspěvky

Město obdrželo informaci ve věci zveřejňování citlivých osobních údajů a protože tato mi byla v minulých dnech postoupena, dovolím si k věci uvést krátkou reakci.

MV doporučilo obrátit se na ÚOOZ, který ve své odpovědi odkazuje na stanovisko č.11/2012. V uvedeném stanovisku je doporučení, kterým je vhodné se řídit. Z něho si dovolím využít citaci pasáže, kde se hovoří o tom, co by mělo být uvedeno v materiálech, kdy se zveřejňuje například záměr prodeje obecního majetku nebo kdy se v obdobných záležitostech projednávaná věc týká konkrétní fyzické osoby:

…“V souladu s platnou právní úpravou je dle Úřadu (roz. ÚOOZ) postup, kdy v rámci návrhu programu je v případě, že se daný bod týká konkrétní fyzické osoby, uveden buď pouze popis věci bez informací o konkrétní osobě (např. návrh prodeje – blíže specifikovaného – městského pozemku dosavadnímu nájemci), anebo uvedení iniciál jména a příjmení a obce bydliště dotčené osoby (např. návrh prodeje – blíže specifikovaného – městského pozemku dosavadnímu nájemci J.K., Šumperk).“…

Z uvedené citace je dle mého názoru evidentní, že je možné se zcela jednoduše vyhnout jakémukoliv riziku, že budou neoprávněně zveřejněny citlivé osobní údaje konkrétní fyzické osoby.

Protože připravujeme na nejbližší zasedání zastupitelstva opět projednání změny jednacího řádu, zcela logicky, s přihlédnutím k výše uvedenému, bych nerad prozatím zveřejňoval další podrobnosti.

Miroslav Sedlák
Zastupitel za NS