Komentář: První mimořádné zastupitelstvo v roce 2016

Související příspěvky

miroslav-sedlakZastupitelé byli svoláni na mimořádné zasedání na 20.ledna t.r.. Důvodem byly zjevně neodkladné důvody. V prvních dvou bodech šlo o potřebu schválení podání žádostí o dotaci na dva sportovní projekty. Oba mají poněkud dlouhodobější historii, z toho ten první „zastřešení umělé ledové plochy“ (prac. název) je již opravdu vousatý. Druhým je rekonstrukce textilní haly v areálu Svitavského stadionu, který je sice poněkud mladší, ovšem i v tomto případě je objekt možná již za hranicí životnosti.

(Pozn. Řady návštěvníků zimáku dále řídnou, technologie chřadne a tak při opětovném vypuštění dolního rybníka asi došlo našim představitelům, že nazrál čas tento záměr se pokusit realizovat. Téměř všichni hokejisté sice již zmizeli za standardními podmínkami, ale přesto nezbývá než doufat, že po zastřešení snad, jak bájný fénix, povstanou z popela.)

Ano, chválíme toto rozhodnutí, velebnosti, při dobré konstalaci je možné, že se pod střechou budou bruslaři prohánět již příští sezónu. Nerad bych to ovšem zakřikl, podobných slibů za posledních 15 let jsme již slyšeli mnoho. Rozpočtované náklady cca 16 mil. Kč (z toho maximální očekávaná dotace 60%). Při hlasování jsme samozřejmě PRO.

Rekonstrukce haly je sice poněkud dražší, ale i tento projekt si zaslouží podporu, neboť jej zjevně může do budoucna využívat více uživatelů všech kategorií a mnoha sportovních odvětví. Chybí nám sice poněkud podrobnější informace, vizualizace apod., rozpočet je totiž téměř 35 mil. Kč. V případě úspěšnosti a získání dotace lze dosáhnout až na 70% financí. V tomto projektu se hledají i další možnosti spolufinancování ze zdrojů okolních spádových obcí. I zde jsme jednohlasně PRO.

Dalším bodem bylo schválení mimořádného poskytnutí příspěvku MŠ na Větrné, a to z důvodu zpronevěry financí bývalou účetní. Tato věc je momentálně šetřena orgány činnými v trestním řízení, prostředky jsou (podle jiných zdrojů) údajně zajištěny, ale prozatím je MŠ nemá bohužel k dispozici. Ani s tímto bodem nemáme problém a jsme PRO.

Dodatečným materiálem, doplňujícím program, byla žádost o schválení smlouvy o spolupráci s partnerskými města v Polsku a na Slovensku. Tento bod není třeba rozvádět, jakákoliv spolupráce přináší pozitiva v rozvoji a vzájemném předávání zkušeností, navíc je možné, že bude mít v tomto případě i hmatatelný ekonomický přínos.

Na poslední chvíli jsme dostali materiál týkající se „Investičního záměru – chodník podél silnici I/43 v Lačnově“, který obsahuje odůvodnění způsobu realizace a podání žádosti o dotaci na první etapu realizace. Proč jsme ovšem obdrželi tento materiál takto pozdě, není zcela jasné. Na oficiální pozvánce na mimořádné zastupitelstvo je totiž jediný bod: „Operativní úkony“. Na webu města se kompletní seznam programu i s chodníkem objevil až v den jednání. Dá se tušit, že snad proto, aby se zejména Lačnováci příliš neangažovali,… Důvodová zpráva byla sice poněkud zvláštně formulovaná, ale dotazy které jsme v této věci vznesli, snad přinesly více světla do tohoto projednávaného bodu. Některé odpovědi nás sice dílem uspokojily, jiné však dali nejen nám, ale i přítomným občanům odpověď v tom, že realizace má svá ALE!

Celou akci je možné předběžně vyčíslit na 31 mil. Kč, v ní jsou ovšem kromě vlastního chodníku obsaženy i další podmiňující investice (např. výměna přípojek, přeložky sítí, poplatek za zábor pozemků ŘSD, apod.). Dle odpovědí místostarosty, město uvažuje v rozpočtu na tento rok s 11,4 mil Kč (první etapa – 809m). Z dotačního programu lze, v případě úspěšného posouzení žádosti na 1. etapu, získat až 85% uznatelných výdajů. Při dobré koordinaci a úspěšnosti v druhém kole podání žádostí by bylo možno ideálně zrealizovat chodník celý. Pokud však jedna z žádostí nebude kladně projednána, pak si netroufnu odhadnout, zda veřejné mínění, názory a svědomí jednotlivých zastupitelů, přimějí vedení města dostát přijatému usnesení ze dne 18. března 2015, v bodě navrženém p. Zelinkou:

(zastupitelstvo usnesením ukládá: rezervu v kapitole doprava použít na zpracování prováděcí projektové dokumentace na chodník v Lačnově. Termín zadání a zpracování volit tak, aby bylo v roce 2016 možno požádat o případnou dotaci a výstavbu provést v plném rozsahu v roce 2016. O postupu prací pravidelně informovat zastupitelstvo. Zodpovídá: vedoucí odboru dopravy)

Schváleno (kromě 4 nepřítomných a jednoho nehlasujícího) VŠEMI přítomnými 21 zastupiteli.

Pozn: V reportáži z tohoto zasedání, která se poměrně záhy na CMS TV objevila, se hovoří o tom, že především opozice vznesla požadavek, aby byl v letošním roce zrealizován chodník celý. V další části komentované reportáže hovoří o tom, že naproti tomu byl schválen návrh koalice s tím, že se bude realizovat chodník po částech. Přijaté usnesení k tomuto bodu nijak nerozporuje usnesení z roku 2015 a nijak nespecifikuje přesný termín či rozsah realizace. Navíc nikdo z opozice nerozporoval realizaci v roce 2016 po etapách. Osobně jsem vznesl v diskuzi pouze otázku, zda počítá vedení města s tím, že je dosud platné usnesení, které podpořilo 21 zastupitelů a ve kterém se jasně hovoří o realizaci v roce 2016 v plném rozsahu. Můj příspěvek v druhé části obsahoval dotaz s tím, že mnohé jistě zajímá, zda se bude letos realizovat i v případě, že město dotaci na jednotlivé etapy neobdrží.

Rád bych k této věci uvedl, že uvedená reportáž je nevyvážená a především hrubě zkresluje průběh diskuze k tomuto bodu i mediální výstup směrem k občanům právě na televizním kanále CMS TV. V návaznosti na prezentaci a dezinformaci ve veřejném mediálním prostoru zvážíme požadavek na zjednání nápravy.

Uvažované projekty mají mnoho společného. V poslední době se snad bez dotací ve Svitavách nezrealizuje z obecních prostředků už téměř nic, vyjma podpůrných investic pro průmyslovou zónu Paprsek. S velkou pravděpodobností, hraničící s jistotou, na všechno uvažované prostředky v rozpočtu nebudou. Jsou zde totiž také další plánované investice – rozšíření Seniorcentra, oprava Langerovy vily, přípravné práce k rekonstrukci krytého bazénu (o tom však podrobněji v jiném příspěvku) a další. Je a bude to otázkou na jednotlivé zastupitele, čemu dají svou prioritu v případě, že některý z projektů (ideálně se může stát, že všechny) bude z hlediska dotací kladně posouzen. Současně bych rád vyjádřil poděkování paní zastupitelce Monice Čuhelové, především za její lidský a souhlasný postoj s naším názorem, ve kterém vyjadřujeme prioritu dokončení chodníku v Lačnově v roce 2016, zejména pro bezpečnost občanů pohybujících se poněkud častěji v této městské části.

Za sebe osobně i za Naše Svitavy dáváme prioritu v pořadí č. 1 chodník v Lačnově, č. 2 zastřešení zimního stadionu a rekonstrukce textilní haly jako číslo 3. Ostatní prominou, ale první dva projekty si to s ohledem na bezpečnost a dlouhou dobu čekání, nepochybně zaslouží. Více podrobností lze shlédnout na videozáznamu z jednání.

Miroslav Sedlák, zastupitel za Naše Svitavy – www.nasesvitavy.cz

Videozáznam ze zasedání – pokud se chcete prokliknout na jednotlivé body jednání, přejdětě na samostatnou stránku:

https://www.youtube.com/watch?v=QgSdDn3XggY