Komentář k zasedání zastupitelstva 23. března 2016

Související příspěvky

vevodova_libuse_vJEDNOTNÁ KOALICE – chodník v Lačnově opět v mlhách…

Hlavním bodem programu bylo schválení  rozpočtu pro rok 2016 s výhledem na další období.

Tentokrát se zastupitelé sešli v počtu 23, ale vzhledem k zájmu veřejnosti místa v zasedací místnosti téměř nestačily. Zejména občany Lačnova zajímal postoj zastupitelů k problematice chodníku podél hlavní silnice v Lačnově, kterého financování bylo součástí našeho (NS) návrhu upraveného rozpočtu. Ani tentokrát nebyla v návrhu rozpočtu, předloženým radou, vyčleněna dostatečná finanční částka, aby se mohlo započít s výstavbou. Naši zastupitelé s podporou další části opozice podali upravený návrh rozpočtu (viz program MZ), kde navrhovali navýšit kapitálové výdaje o 20 mil. pro případ, že dotační titul na výstavbu chodníku nebude přidělen. Přestože ponížení finanční rezervy města o tuto částku není pro město nikterak zásadní, vedení města města tuto variantu odmítalo. Po velmi dlouhé a bouřlivé diskuzi, kde zaznívaly argumenty z řad opozice a především obyvatel Lačnova, nebyl povýšený rozpočet schválen a koalice (včetně dvou zastupitelů, kteří žijí v Lačnově) tím dala občanům jasný signál, že finanční prostředky hodlá použít výhradně na spoluúčast v dotačních titulech.  Nutno dodat, že především koaliční zastupitelé byli nejspíš lehce dezorientováni a napoprvé nestihli hlasovat pro svůj návrh (jen 12 platných hlasů pro!). Po opakovaném hlasování poměrně křehkou většinou 17.-ti hlasů nakonec svůj návrh prosadili. Lačnov v blízkosti hlavní silnice tedy zatím i nadále zůstane nebezpečnou lokalitou. Poměrně emotivní vystoupení některých občanů, které se marně snažil starosta mírnit, dávalo jasný signál zastupitelům jak lačnováci vnímají řešení této věci.

Schválený rozpočet, se svými ostatními položkami, plně uspokojil požadavky koaličních zastupitelů. Jen pouhá absence většiny koalice na semináři k rozpočtu, který byl v pondělí, vypovídala o zájmu a potřebu cokoliv diskutovat. Pro organizace zřízené městem, pro sociální služby, pro volnočasové aktivity, pro sportovce,… zůstaly dotace v obvyklém rozsahu. V těchto složkách a organizacích pracuje nebo je angažováno 11 (koaličních) zastupitelů.

Výsledek hlasování byl pro obyvatele Lačnova opět velkým zklamáním, teď už se dá očekávat, že zřejmě nebudou nečinně přihlížet další rok. Rádi bychom podotkli, že jakákoliv jejich akce pro urychlení výstavby chodníku bude mít naši plnou podporu!

Po přestávce pokračovalo zasedání v obvyklém rytmu. Většina majetkoprávních úkonů byla schválena. Výjimkou byl návrh směny pozemků ve vlastnictví města za pozemky společnosti Stilla v lokalitě u Vodárenského lesa. Předložený návrh, zcela zjevně velmi nepřesvědčivě a nedostačně odůvodněný, nebyl schválen.

Dalším  bodem bylo Upravené zadání Změny č. 2 Územního plánu Svitavy. Týkal se drobných změn v místech, které dlouhodobě sloužily k jinému účelu, než bylo uvedeno v územním plánu. Diskusi vyvolala úprava regulativů zastavěnosti v lokalitách pro rekreaci (viz. předloha v materiálech pro jednání zastupitelstva). Tento bod byl nakonec většinově schválen.

Návrh našeho zastupitele p. Pavelky směřují k pověření kontrolního a finančního výboru provedením kontroly průběhu zakázky „Stavební úpravy chodníku u Ottendorfferovy knihovny“, byl schválen všemi přítomnými zastupiteli. Za toto a předchozí volební období je to první pověření těchto výborů konkrétním úkolem. (Můžeme tedy očekávat, že se celá zakázka náležitě prověří kontrolními orgány zastupitelstva).

V bodu různé zaznělo pouze pár věcných dotazů a připomínek jako např.: Zápis dětí do MŠ, ukládání zeminy v oblasti Parku Patriotů, o plánovaném setkání obyvatel sídliště u nádraží.

Závěrem snad jen pár poznámek:

Občané, mající potřebu sdělit svůj názor, umí najít odvahu přijít a vyjádřit ji veřejně a před kamerami, zejména týká-li se to jejich bezpečnosti. To, že přímý přenos ze zastupitelstva sledovalo téměř 300 diváků (!), lze rovněž označit za projev zájmu o projednávané záležitosti. Ostatně ti by se jistě už nevešli do jednacího sálu. Způsob, jakým byl prosazen původní návrh rozpočtu svědčí o mnohém, zejména však o tom, jak (ne)lze prosadit připomínky k rozpočtu, které občan má právo dle zákona uplatnit.  

Libuše Vévodová, zastupitelka za NS