Ceny města Svitavy. Čestné občanství Jiřímu Brýdlovi

Související příspěvky

Zastupitelstvo města Svitavy na svém červnovém zasedání rozhodlo, že bude jednou za 10 let udělovat cenu města a schválilo její statut. Nová cena nebude udělována aktivním politikům, členům zastupitelstva města v tom daném období. Její hlavní myšlenkou je vyrovnávání se s dluhem, který vůči aktivním lidem ve městě Svitavy mají, jako výraz úcty a poděkování za nezištné aktivity. Cena si vzala vzor z podobného statutu z partnerského města Žiaru nad Hronom. Udělovat se bude v čas kulatých narozenin města. Na galavečeru ve Fabrice 12. listopadu od 18. hodiny zaznějí jména lidí, kteří svůj životní příběh spojili s městem Svitavy. A protože je to oceňování první, objeví se i poděkování těm, kteří se této pocty nedočkali, ale jejich stopy jsou dodnes zřetelné. Přispěli totiž k šíření dobrého jména našeho města.

Cenu města Svitavy získávají tito laureáti:

 • Mgr. Jiří Brýdl − pedagog, trenér, politik. Cenu získává za celkový přínos k polistopadovému rozvoji a proměně Svitav.
 • Jiří Břenek − in memoriam, hudebník, spoluzakladatel dnešní skupiny Čechomor. Cenu získává za obohacení české hudební scény a svitavské- ho folku a obnovení tradice pouti ke sv. Jiljí.
 • Otmar Cvrkal − místopředseda Národní rady zdravotně postižených. Cenu získává za dlouhodobou práci pro zdravotně postižené a snahu zapojovat je do světa bez bariér.
 • Josef Čermák − in memoriam, fotograf. Cenu získává za celoživotní práci v oblasti fotografie a za dlouhodobou fotografickou dokumentaci Svitav.
 • František Černý − hudebník, herec a skladatel. Cenu získává za výraznou prezentaci města na hudební scéně a za podíl na rozvoji svitavské kultury.
 • Zdeněk Holomý − in memoriam, fotograf, muzikant. Cenu získává za celoživotní příspěvek dokumentární a žánrové fotografie a za aktivity v kulturním životě města.
 • Božena Hrušková − pracovnice v sociálních službách. Cenu získává za dlouhodobou práci v sociální sféře a za obnovu terénní charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby a organizaci humanitárních sbírek. Od roku 2004 donedávna zajišťovala činnost Klubu seniorů.
 • MUDr. Karel Kilián − chirurg, laureát Ceny Ministerstva zdravotnictví ČR. Cenu získává za celoživotní práci na poli lékařství, zvláště pak svitavské chirurgie.
 • Václav Koukal − starosta a senátor. Cenu získává za celkový přínos k polistopadovému rozvoji a proměně Svitav.
 • Ing. Josef Marek − in memoriam, trenér, předseda TJ Svitavy. Cenu získává za dlouhodobou práci s mládeží na poli atletiky a za přínos k proměně Svitavského stadionu na moderní areál. Jan Nevěčný − in memoriam, sbormistr, hudebník. Cenu získává za rozvoj svitavského sborového zpěvu a za dlouholeté vedení pěveckého sdružení Dalibor.
 • František Plíva − in memoriam, filantrop, mecenáš. Cenu získává za dlouhodobý přínos obnově svitavského spolkového života a za neutuchající nadační činnost.
 • Ladislav Plíva − in memoriam, hudebník, kapelník. Cenu získává za přínos svitavskému hudebnímu životu, za rozvoj svitavského folku a pořádání krajských festivalů Porta.
 • Jindřich Samek − in memoriam, modelář, propagátor modelářského sportu. Cenu získává za reprezentaci města v modelářském sportu a za celoživotní práci s mládeží ve svitavském Modelklubu.
 • Ing. Vilém Stich − organizátor české turistiky, pracovník s mládeží. Cenu získává za znovuobnovení činnosti Klubu českých turistů na národní i místní úrovni a za dlouhodobou propagaci turistiky, zvláště mezi mládeží.
 • MgA. Miroslav Sychra − umělecký fotograf a bývalý politik. Cenu získává za podíl na odsunu sovětských okupačních vojsk a za dlouholetou propagaci města prostřednictvím fotografie.
 • MUDr. Karel Šefrna − divadelník, dramatik a hudebník. Cenu získává za výraznou reprezentaci města na divadelní scéně, za dosažené úspěchy loutkového divadla a za obecný přínos české kultuře.
 • Václav Šmerda − Mistr kuchař, propagátor gastronomického umění. Cenu získává za šíření dobrého jména Svitav ve světě a za významné úspěchy v gastronomii.
 • PhDr. Miloslav Štrych − pedagog, historik. Cenu získává za přínos regionální historii a dlouhodobou práci s mládeží v historickém bádání, divadle a v oblasti duchovní výchovy.
 • Marie Votavová − in memoriam, středoškolská profesorka, dramaturgyně a režisérka. Cenu získává za celoživotní přínos českému i svitavskému divadlu, za práci s mládeží v oblasti umělecké- ho přednesu a za významné úspěchy, které s divadelními soubory dosáhla.
 • Zdeňka a František Vymětalovi − in memoriam, úspěšní trenéři, zakladatelé svitavského volejbalu. Cenu získávají za celoživotní práci s mládeží a za přínos svitavskému volejbalu, který se stal pilířem sportovní reprezentace města.
 • Vlastibor Zvinger − sportovec, trenér, divadelník. Cenu získává za sportovní, trenérskou a organizátorskou činnost a za zásluhy o svitavskou atletiku.

 

Čestné občanství Jiřímu Brýdlovi

brydl-jiri-605x437Zastupitelstvo města jako vrcholný orgán samosprávy má v kompetenci mnohé a k rozhodnutím, která mají historický přesah, patří udělení čestného občanství. Seznam čestných občanů města Svitavy není příliš dlouhý a zastupitelstva tímto titulem v dobách minulých šetřila. A tak jsou vedle sebe seřazena jména nejen politiků, mecenášů, armádních důstojníků, starostů, soudců, podnikatelů, kněží, ale i osobností veskrze civilních – lékařů a učitelů. Je jich celkem dvacet sedm a nade všemi ční Oswald Ottendorfer a Tomáš Garrigue Masaryk. Za každou osobností je nějaký dějinný příběh – výstavba svitavského vodovodu, tabákové továrny, duchovní obnova města, ale neminuly nás ani dějiny politické spojené s obdobím totalitních režimů. Prostě čestní občané k dějinám města neodmyslitelně patří, ať byla motivace k udělení ocenění jakákoliv. Zatím poslední ocenění získala učitelka Drahomíra Šustrová v roce 1998, a to za její celoživotní práci v oblasti regionální historie. Nyní se zastupitelstvo města rozhodlo udělit čestné občanství Jiřímu Brýdlovi, prvnímu polistopadovému starostovi města. Jiří Brýdl získává nejvyšší ocenění města za jeho přínos k proměně města, přesněji řečeno k renesanci Svitav. Jako starosta se musel vyrovnávat s dědictvím reálného socialismu, které svůj otisk zanechalo v zanedbaném městě, i v myšlení lidí. Jiří věnoval politice, komunální i vrcholové, více než dvacet let svého života. Za toto generační období přivedl město do elitní společnosti historických sídel ČR, do společnosti měst, která se nebojí hovořit o složité česko-německé minulosti bez předsudků. Tedy měst, která vytváří pocit zdravého patriotismu svých obyvatel. Byl hybatelem proměny, která je nekonečná, stojí za to o ni neustále usilovat, pracovat na ní. Ta proměna vycházela z nápadů, vizí a práce, a to nejen fyzické, ale i mentální. Jiří Brýdl stál na začátku dlouhé cesty Svitav k modernímu, živému a kulturnímu městu, na níž bychom s hrdostí mohli říci: „Ano, žiji ve Svitavách a jsem za to rád!“ David Šimek

Zdroj: Měsíčník Naše město