Antonín Pavelka: Jak sídliště U nádraží málem přišlo o možnost rekonstrukce

Související příspěvky

Na webu zastupitelů Naše Svitavy se v nedávné době objevil komentář k článku pana Báči ohledně mimořádného zastupitelstva:

Jak sídliště U nádraží málem přišlo o možnost rekonstrukce
Pohledem faktů a z opačného pólu

Autorem článku PeadDr. Báča Milan (SPMS), zveřejněného na webových stránkách SPMS, dle našeho názoru dochází k cílenému poškození opozice a z toho důvodu si dovolujeme pokusit se dát čtenáři informaci poněkud upřesňující.
Pro nezpochybnění původního budeme tedy s dovolením používat citaci autora (BM) s podtržením důležitých části a následně připojovat „Reakci NS“. Zejména proto, aby se čtenář orientoval v celém kontextu.

  BM: Ve čtvrtek 25. 2. 2016 proběhlo mimořádné jednání městského zastupitelstva. Všichni zastupitelé věděli, že jednání je zásadní a že bylo svoláno právě a jen kvůli jednomu důležitému bodu. Ve hře byla totiž dotace na sídliště U nádraží. Přestože probíhaly jarní prázdniny a doba dovolených, bylo dobře, že se sešlo tolik lidí, aby jednání bylo usnášeníschopné.

Reakce NS:
Přítomní koaliční zastupitelé, při prezenci: SPMS 4(PaedDr. Báča, Mgr. Čuhelová B., Dvořák, Stichová), ANO 2011 2(Ing. Kytýr, Ing. Sezemský), ČSSD 2(JUDr. Vízdal, MUDr. Podivínský), ODS 1(Čížek), KDU-ČSL 1(Homolová) – celkem 10 zastupitelů (60%)
Později prezentováni: SPMS – Mgr. Čuhelová M., MUDr. Malý Po opožděných příchodech 12 přítomných koaličních zastupitelů
Nepřítomní koaliční zastupitelé:  SPMS  4(Mgr. Šimek, Mgr. Sezemská, Mgr. Fikejz, Bc. Komůrka), ČSSD 1(MUDr. Havíř) ODS 1(MUDr. Čadílek) ANO 2011 1(Jurenová) KDU-ČSL 1(Mgr. Štrychová)  –  8 chybějících (40%)
Přítomní opoziční zastupitelé: Naše Svitavy 3(Pavelka, Mgr.Vévodová, Sedlák), KSČM 2(Mgr. Kružíková, Ing.Němec) –  5 přítomných opozičních zastupitelů Nepřítomen opoziční zastupitel: KSČM 1(Zelinka) – 1 chybějící (17%)

 BM: Opoziční zastupitel (Naše Svitavy) hned v úvodu jednání předložil žádost o zařazení dalšího bodu. Na tom není nic špatného. V zájmu věci samotné bývá však zvykem, že se takové věci, pokud se o nich ví hodně dopředu, zveřejňují tak, aby se informace k zastupitelům – pokud to jen trochu jde – dostala včas, v předstihu.Pokud to nejde zaslat zastupitelům včas, je také zvyklostí a také v zájmu věci samotné, že se takové záležitosti předávají zastupitelům při příchodu do jednací místnosti v písemné podobě, aby mj. měli aspoň chvíli čas na to si dodatečný materiál projít. Stává se to výjimečně, neboť je-li materiál znám opravdu předem, dostáváme ho také předem ze sekretariátu starosty. Možná se mýlím (spíš ale ne), ale o tom, že předkladatel dodatečného bodu jednání vystoupí, dopředu moc dobře věděl. Věděl, že toto jednání bylo extra mimořádné a naléhavé, a měl by vědět, že pro takové příležitosti platí trochu jiná, byť nepsaná pravidla, která se vždy respektovala. Předkladatel vystoupil s předem písemně nepřipraveným návrhem, který se musel dodatečně vkládat do systému. A předsedající se dokonce musel dvakrát ptát předkladatele, zda je formulace v pořádku, zda to tak může být.

Reakce NS: Tento materiál byl písemně připraven (zde předložený text) a byl před jednáním předán se souhlasem předsedajícího k zadání do systému! Jsme toho názoru, přestože jednání bylo „extra mimořádné a naléhavé“, platí pro něj standardy (nikoliv zvyklosti) zákonem a jednacím řádem (JŘ) jednoznačně dané. A ty opozice ctila a jednoznačně dodržela! Výklad ve formě „…platí trochu jiná pravidla“, nemohou být v žádném případě omluvou, naopak ze strany opozice je zákon a JŘ vždy dodržován. Předkladatel byl zcela v souladu s JŘ dotázán, zda je návrh v pořádku (neboť jej obsluha hlasovacího systému zřejmě musela přepisovat ručně do systému, aby tedy nedošlo při přepisu k chybě).

 BM: Samotní členové opozičního hnutí se ani sami nemohli dohodnout na důležitosti jejich návrhu, resp. na tom, zda návrh na zařazení bodu nepočká do řádného jednání zastupitelstva.

Reakce NS: Členové opozičního hnutí (Naše Svitavy) a nakonec i další část opozice měla zcela jasno. Návrh směřoval VÝHRADNĚ k zařazení bodu na program zasedání! To totiž zjevně dezorientovaná část koalice nevnímala. Připomínáme však, že zvykem bývá, jak z průběhu jiných zasedání bývá patrné, být dobře dopředu připraven, zejména na případné návrhy a reakce opozice. Předložení doplňujícího bodu bylo zcela v souladu s JŘ.

 BM: Ani se nedivím technice, že se jí nechtělo udržet se v provozuschopném stavu. Hlasování se muselo kvůli zmatkům s dodatečně zařazenému bodu jednání, který nebyl připraven k předložení, několikrát opakovat. Nebyla dokonce předložena ani důvodová zpráva, jak bývá před zahájením zvykem, ačkoliv jak vyplynulo z diskuze, předkladatel takovým materiálem patrně disponoval. Řada zastupitelů tak vůbec nevěděla, o co jde a pro co hlasují.

Reakce NS: Hlasování se opakovalo zejména z důvodu, že někteří zastupitelé zpochybnili to, jak systém jejich názor zaznamenal a kdy měli hlasovat.  Kdyby se totiž, namísto nepochopitelného hašteření v průběhu přestávky, soustředila větší část zastupitelů na přečtení textu navrženého doplňujícího bodu, dozajista by pochopila, o co jde.Důvodovou zprávu byl připraven přednést předkladatel samozřejmě při projednávání onoho doplňujícího bodu do programu, čemuž nic nebránilo. Zvykem bývá také to, že jej předkladatel přečte v okamžiku projednávání. Nad to, plnohodnotná informace byla již v textu návrhu onoho bodu. Dle našeho názoru je tento bod zjevně nekonfliktní a napříč spektrem zastupitelstva průchozí.

 BM: V jeden okamžik to skutečně vypadalo tak, že město nestihne předložit žádost o dotaci v řádném termínu. A přitom stačilo tak málo, dodržet zvyklost, že na programu mimořádného jednání zastupitelstva se ponechává jen ona mimořádná záležitost (proto je to mimořádné jednání), nebo dodržet zvyklost s předkládáním materiálů.

Reakce NS: Tyto zvyklosti, pokud to lze takto nazvat, jak uvádí autor, nejsou dodržovány také ze strany koalice. Viz mimořádné jednání v lednu t.r. a dodatečný materiál týkající se lačnovského chodníku. Takže není jasné, proč je použit termín „zvyklosti“– opět by měl platit zákon a JŘ. Běžně se těmito standardními normativy zaštiťují předkladatelé jiných návrhů. Nezbyde tedy, s ohledem na toto, zvážit přijetí novely JŘ, která by upřesnila způsob předkládání materiálů pro zasedání zastupitelstva.

 BM: Mnozí přítomní cítili, že je díky vzniklým zmatkům, které byly primárně zaviněny nepřipraveností předkladatele návrhu úpravy programu jednání, ohroženo důležité hlasování o sídlišti. A tak si mnozí přítomní kladli otázku, zda si opoziční zastupitelé vůbec uvědomovali, že hazardují ohledně sídliště U nádraží.

(výše uvedený text vznikl krátce po skončení zasedání zastupitelstva a byl jako „pár pocitů z jednání MZ“ ještě týž den rozeslán některým zastupitelům. Protože vystihoval pocity některých z nich, je zveřejněn)

Reakce NS: Uvědomovali si důležitost tohoto okamžiku přítomní, neméně ale i chybějící koaliční zastupitelé? Zdůrazňuji, uvědomovali si vážnost tohoto okamžiku právě oni? Primárně tedy vznikl problém v tom, že zbytky koalice vůbec nepochopili, že předkladateli nešlo v prvním kroku o výsledek konečného projednání navrhovaného bodu, ale o jeho ZAŘAZENÍ do programu. Kdyby toto koalice pochopila, vůbec nemuselo dojít k jakémukoliv zdržení a celý program mohl být projednán do 15 minut. Myslíme si, že je jednoznačné, kdo tedy skutečně hazardoval ohledně rekonstrukce zmíněného sídliště. Právě koalice, která se nezřídka pyšní tím, že ona je právě tou ZODPOVĚDNOU a KONSTRUKTIVNÍ částí zastupitelstva!

 

Závěrem:

Nebylo by na místě, aby autor příspěvku sdělil i to, že právě představitel opozice v patové situaci přišel k předsedajícímu a navrhl jakým způsobem situaci odblokovat a pokračovat v jednání? Nezapomněl autor, že právě po této intervenci a návrhu se program schválil a nakonec usnesení ve věci sídliště U nádraží bylo, DÍKY HLASÚM OPOZICE, SCHVÁLENO! To autor článku tak nějak lehce přehlédl. Zvykem by se tedy mělo stát rovněž to, že se o zásadních věcech napíše celá pravda, ale to nejspíš nebylo v uvedeném článku žádoucí. Ó, jak prozaické…

Občan si udělá úsudek jistě sám.

 

Antonín Pavelka,  zastupitel za Naše Svitavy

Zdroj: http://www.nasesvitavy.cz/?p=2774